Lượt xem: 550

Ninh Bình: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

 Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Theo đó, thực hiện Công văn số 3860/VPCP-KTTH ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 86/UBND-VP2 ngày 16/6/2022.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, chủ động giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH