Lượt xem: 319

Triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hoá học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam

Để triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin và bom mìn trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng- Cơ quan Thường trực BCĐ 701 đề nghị các bộ, ngành, tổ chức, địa phương xây dựng ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Quyết định số 2215/QĐ-TTg, bảo đảm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho từng giai đoạn; vừa qua, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản số 1332/BQP-VP701 về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hoá học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Trong đó, Bộ Quốc phòng đề nghị các bộ, ngành, tổ chức, địa phương cần xác định những vấn đề quan trọng, phức tạp, liên ngành, cần sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại các Quyết định số 2215/QĐ-TTg, số 504/QĐ-TTg; đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phòng tránh phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin, tai nạn bom mìn, vật nổ;

Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế, tăng cường xã hội hóa để thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của các nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường Việt Nam; tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình, nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường Việt Nam; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 trong xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Để thực hiện văn bản số 1332/BQP-VP701 của Bộ Quốc phòng, ngày 12/5/2022 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 166/UBND-VP7 giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của Bộ Quốc phòng tại Văn bản trên theo đúng quy định.

An Na

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH