Lượt xem: 320

Ninh Bình: triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về việc hướng dẫn, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa

UBND tỉnh Ninh Bình  vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Văn bản số 2916/VPCP-KSTT ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp đảm bảo đúng thời gian quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Đối với các hồ sơ phát sinh từ 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đảm bảo đúng yêu cầu, lộ trình, thời gian đề ra theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 và Văn bản số 41/UBND-VP7 của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đảm bảo hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa của tỉnh, tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo danh mục tại Quyết định số 717/QĐ-UBND của UBND tỉnh; ưu tiên tích hợp, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục tại Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi được các bộ, ngành Trung ương cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/202/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ để phục vụ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện TTHC cho người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022; triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ danh mục giấy tờ, hồ sơ TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản 2916/VPCP-KSTT ngày 10/5/2022 trong tháng 5 năm 2022; rà soát, đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận một cửa các cấp đảm bảo đúng thời gian, lộ trình theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đến ngày 01/7/2022, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được cấp chứng thư số; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu, hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng dịch công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh.

Xem văn bản số 167/UBND-VP7 tại đây.

An Na

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH