Lượt xem: 405

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đó, Kế hoạch này nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục thể chế hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh ủy được đồng bộ, gắn kết chặt chẽ đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, nghiên cứu quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh ủy và các văn bản khác có liên quan; căn cứ chức năng, nhiệm vụ bám sát nội dung Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch này, triển khai xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, trong đó cụ thế hóa các nhiệm vụ hàng năm để tổ chức thực hiện.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; theo dõi, kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; tham mưu UBND tỉnh công bố các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành đã hết hiệu lực.

Xem chi tiết Kế hoạch số 88/KH-UBND tại đây.

An Na

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH