Lượt xem: 142

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19, ngày 16/9, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 699/UBND-VP5 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Nghiên cứu Nghị quyết trên và chủ động, khẩn trương thực hiện có hiệu quả, thực chất các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao hoặc đề xuất các giải pháp thực hiện đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư). Bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo ngành, lĩnh vực, địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Xem xét tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian thích hợp sau khi dịch COVI-19 đã được kiểm soát.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, kịp thời đề xuất ban hành các chính sách, giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, báo cáo UBND tỉnh. Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định.

Minh Huế

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH