Lượt xem: 784

UBND tỉnh quyết định sửa đổi một số điều Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Theo đó, UBND tỉnh quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Cụ thể như sau:

Sửa đổi "Điều 9. Quy định về xây dựng bậc thềm và mái đua tạm thời" như sau:

1. Đối với bậc thềm thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

2. Đối với phần mái đua tạm thời thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2.1 Điều 9 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.”

Sửa đổi "Điều 27. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang" như sau:

1. Việc tổ chức đám cưới, đám tang phải  đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.”

Trước đó, UBND thành phố Ninh Bình có văn bản đề nghị UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình. Theo UBND thành phố Ninh Bình: Sau một thời gian thực hiện một số quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, không đảm bảo tính thống nhất trong việc tổ chức thực hiện các quy định của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình tại đây.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH