ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH NINH BÌNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 750 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Tân Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871198
- Website: 
http://ubmttqninhbinh.vn/
- Email
vanphongmttqnb@gmail.com

   


I. BAN LÃNH ĐẠO
  • Chủ tịch Đỗ Việt Anh
  • Sinh ngày: 06/4/1964
  • Quê quán: Xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.464.957
  • Email:  dovietanhldldnb@gmail.com


 
  • Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Thị Thủy
  • Sinh ngày: 02/9/1967
  • Quê quán: 
Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I, ngành Kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.821.336
  • Email:  vuthuymttqnb@gmail.com
 

  
  • Phó Chủ tịch Phạm Văn Hiện
  • Sinh ngày: 20/6/1962
  • Quê quán: Thị trấn Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân triết học, Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cử nhân
  • Điện thoại: 0912.851.018
  • Email: hienbtcunb@gmail.com

  • Phó Chủ tịch:  Lê Văn Kiên
  • Sinh ngày: 04/8/1972
  • Quê quán: Xã Yên Mỹ,  huyện Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0983.270.089 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Tổ chức  4. Ban Phong trào
2. Ban Dân chủ - Pháp luật  5. Ban Dân tộc và Tôn giáo
3. Ban Tuyên giáo  6. Văn phòng

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
Dữ liệu đang chờ cập nhật
 
IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Dữ liệu đang chờ cập nhật